Avtalevilkår

Leieperiode/oppsigelse

Minilager leies ut på månedsbasis og leieperioden omfatter fra registreringsdato og
fortløpende. Leiekontrakten fornyes automatisk for hver ny måned om ikke leietaker eller
utleier gir skriftlig melding innen den 15 den måneden utflytting skal skje. Om oppsigelsen
mottas etter den 15. vil kontrakten gjelde for en måned til. Det gis ingen refusjon til kunder
som velger å flytte før månedsperioden er omme. Leieforholdet anses ikke som opphørt før
minilageret er fullstendig tømt, rengjort og låsen er fjernet av leietaker. Dersom leietaker
har sagt opp leieavtalen, men likevel ikke har flyttet ut innen siste dag i måneden, må man
betale for ny måned. Minilager som er flyttet ut av og der låsen er fjernet, kan utleier fritt
leie ut til nye kunder. Fremleie er ikke tillatt.

Åpningstider

Minilageret er åpent med adgangskode fra 07.00 – 23.00.

Betaling

Leietaker får tilsendt faktura iht avtale. Første betaling skjer med vipps/nettbank. Får ikke
leietaker faktura, plikter leietaker likevel å ta kontakt for å få faktura og at leiebeløpet blir
betalt iht forfallsfrist. Leietaker er selv ansvarlig for at Frank minilager AS har riktig
kontaktinformasjon til enhver tid. I enkelte tilfeller benyttes depositumsavtale, og det gjøres
ev. kredittsjekk ved moderselskapet Frank Eiendom AS.

Adgangskode til bygget

Leietaker får utlevert en adgangskode som alltid skal tastes for å komme inn på lageret.
Koden er personlig. Dersom leietaker utleverer koden til andre, bærer leietaker det fulle
ansvaret for bruken av koden. Hvis leietaker trenger ny kode, kan dette kun gjøres i
kontorets åpningstid. Om koden ikke skulle fungere, er Frank Minilager AS ikke forpliktet til å
rykke ut for å åpne for leietaker. Leietaker må ta kontakt i minilagerets kontortid for å rette
opp feilen. Ved kortvarige strømbrudd eller andre hendelser som fører til at port, lys eller
annet ikke fungerer tilfredsstillende, er utleier ikke å laste for dette. Leietaker må aldri sette
opp dører til lager og heis slik at andre får tilgang. Leietaker må passe ekstra godt på at heisdører/
porter blir lukket før de forlater området. Leietaker bærer det fulle ansvaret for evt.
medhjelpere som er med.

Overvåkning og alarm

Lagerarealene og inngangspartiene er videoovervåket. Alarmer med påfølgende utrykning
som utløses pga at dører blir stående åpne eller at leietaker oppholder seg i bygget etter
stengetid vil medføre ekstra kostnader som belastes leietaker. Alarmen er aktivert i
tidsrommet 23:00-07:00. Porten og heisen kan ikke bli åpnet i dette tidsrommet. Vi
orienterer om at videoopptak blir lagret av sikkerhetshensyn.

Forsikring

Alle leietakere må forsikre sine eiendeler med en innboforsikring, som også omfatter ev.
skadedyr. Leiers forsikring, inklusiv egenandel, skal benyttes fremfor huseiers forsikring
dersom det foreligger usikkerhet. Ved å skrive under på kontrakten vedtar leietaker at all
skade på eiendeler som er lagret hos Frank Minilager AS ikke vil bli erstattet, så lenge ikke
skaden er gjort av utleier med vitende og vilje. Leietaker godtar at det ikke kan rettes
søksmål mot Frank Minilager AS som følge av at inventar blir skadet eller stjålet.

Mislighold

Ved misligholdt og manglende betaling, vil utleier fjerne adgangskoden inntil betaling er
kommet i orden. I slike tilfeller vil det bli sendt ut betalingsvarsler og purregebyrer etter
gjeldende sats. Utleier kan kreve forsinkelsesrenter etter lov om renter ved forsinket
betaling m.m. av 17 desember 1976 nr. 100. Ved vesentlig mislighold av leieavtalen kan
utleier si opp leieforholdet iht. gjeldende vilkår, og en eventuell tvist vil bli forelagt for
namsmann/forliksrådet. Innkreving av manglede husleie vil følge gjeldende regler i
husleieloven, inkassoloven og tvangsfullbyrdelsesloven. Blir ikke påkravet umiddelbart
betalt, vil leieforholdet bli sagt opp. (jfr. Tvangsfullbyrdelsesloven § 13-2, 3 ledd). Leietaker
plikter selv å tømme minilageret ved misligholdt betaling, og betale for seg.

Lagring og ordensregler

Minilageret skal kun benyttes til lager. Det er strengt forbudt å lagre følgende produkter:
Eksplosiver, brannfarlige væsker eller gasser, alle former for mat eller illeluktende varer. Alle
maskiner skal tømmes for olje eller bensin før lagring. Kjøleskap, frysere eller andre varer
som inneholder væske eller som kan forårsake skade på innhold i andres rom, må ikke lagres
uten at disse er tømt for væske og forsvarlig pakket. Lekkasjer og skader som påføres
innhold i andres rom står leietaker selv erstatningsansvarlig for. Gjenliggende søppel blir
fjernet på leietakers bekostning. Det er ikke tillatt å foreta reparasjoner, vedlikehold,
benytte elektriske kontakter m.m. i lagerrom eller på området generelt. Leietaker har selv
ansvaret for å flytte sine saker inn/ut ved kontrakt inngåelse og ved opphør av kontrakt. Det
er ikke lov å drive salg eller annen handelsvirksomhet direkte fra lagerbodene. Leietaker skal
ikke oppholde seg i gang eller bod utover det å frakte varer inn og ut av bod. Fjerning av
traller eller av annet utlånsutstyr, samt skader på boder, inventar og heis, vil bli
politianmeldt og erstatningspliktig. Leietaker har plikt til å vise frem minilageret innen
rimelig tid etter varsel for ettersyn, reparasjon, vedlikehold m.m.

Utleiers rettigheter

Om det er akutt fare for skader og lekkasjer har utleier rett til å ta seg inn på lagerrommet
for å begrense skadens omfang uten forutgående godkjenning av leietaker. Utleier har rett
til å flytte innboet i det leide rommet ved vedlikehold, hvis utleier trenger boden eller hvis
utleier må flytte til et annet lokale. I slike tilfeller vil leietager bli varslet i forkant så sant det
lar seg gjøre. Utleier forbeholder seg retten til å holde hele lageret stengt dersom spesielle
situasjoner skulle oppstå.

Generelle ordensregler for stedet

Dyr er ikke tillatt. Traller skal settes tilbake på plass.
Søppel og eller andre varer må ikke etterlates i minilageret, korridorer, på uteområdet eller i
containere i eller utenfor bygningen. All røyking og bruk av rusmidler er strengt forbudt på
lagerområdet. Berusede personer, eller personer som opptrer truende eller forårsaker skade
eller ufred overfor betjeningen/utleier vil bli bortvist og kontrakten vil bli oppsagt. Det er
ikke lov til å bruke minilagerets parkering til noe annet av og pålessing.

Indeksregulering

Utleier har lov til å regulere leieprisen årlig etter konsumprisindeksen som er satt av
Statistisk sentralbyrå eller etter markedspris. Leieprisen skal ikke reguleres lavere enn leien
som ble satt ved kontraktsinngåelsen. Indeksjustering skjer normalt 01.01 årlig, men først 12
måneder etter inngått kontrakt iht husleieloven.

Ved signering for leie av lager godtar man disse avtalevilkårene.