Avtalevilkår

Leieperiode/oppsigelse

Avtalen løper fra avtalt startdato og deretter på løpende månedsbasis. Leieperioden løper til utgangen av hver måned. Den fornyes automatisk hver måned dersom det ikke gis skriftlig oppsigelse på e-post. Oppsigelse må meldes innen den 15. i måneden utflyttingen skal skje. Om oppsigelse mottas etter den 15. vil avtalen gjelde for en måned til.

Leieforholdet anses ikke som opphørt før boden er fullstendig tømt, rengjort og hengelåsen fjernet. Leietaker må gi skriftlig beskjed når boden er utflyttet.

Det gis ingen refusjon til kunder som velger å flytte før avtaleperioden er omme. Der bod er tømt og hengelås fjernet, kan utleier fritt leie ut til nye kunder. 

Om leietaker ikke har flyttet ut innen avtalt sluttdato, vil leietaker måtte betale for ny måned.

Fremleie er ikke tillat.

Oppsigelsesfrist fra utleiers side skal skje skriftlig, og er 1 måned gjeldende fra når oppsigelsen er datert. 

Betaling

Leietaker forplikter seg til å betale avtalt sum innen forfallsdato.

Ved manglende betaling vil utleier forbeholde seg retten til å stenge adgang og å plombere eller låse boden uten varsel inntil skyldig beløp er betalt.

Leietaker er selv ansvarlig for å oppgi riktig kontaktinformasjon til enhver tid. 

Utleier kan årlig regulere leieprisen i takt med endringer i konsumprisindeksen og/eller markedspris. Leiepris skal ikke reguleres lavere enn leien som ble satt ved kontraktsinngåelse. Dette skjer først 12 måneder etter inngått kontrakt, og iht Husleieloven.

Forsikring

Leietaker skal selv forsikre sine gjenstander/eiendeler ved innboforsikring, som også omfatter skadedyr.

Utleier sammen med gårdeier plikter å holde vanlig huseierforsikring. 

Utleier har ikke ansvar for skader eller tap som måtte oppstå som følge av innbrudd, brann, røykutvikling, støv, skadedyr, vannskade, eller andre årsaker, utover det som dekkes av de forsikringer utleier har som huseier.

Utleier kan ikke holdes erstatningsansvarlig for skader på lagrede gjenstander i bod, med mindre det foreligger grov uaktsomhet hos utleier.

Leietakers forsikring, inkl egenandel, skal benyttes fremfor huseiers forsikring dersom det foreligger usikkerhet.

Adgang

Leietaker har adgang til lageret i den angitte åpningstiden. Leietaker må ikke slippe uvedkommende inn i lagerbygget og er selv ansvarlig for alle som kommer inn ved bruk av leietakers adgangskode. Ingen dører skal holdes åpne uten tilsyn.

For bistand med klipping av lås, må leietaker fremvise legitimasjon og vil bli belastet administrasjon og medgått tid for vaktmester. 

Minilageret har innbruddsalarm. Utløst alarm pga at dører blir stående åpne eller at leietaker oppholder seg i bygget etter stengetid, vil medføre ekstra kostnader og vil bli belastet leietaker.

Området er videoovervåket og videoopptak blir lagret av sikkerhetshensyn og iht regelverk om GDPR. 

Hvis leietaker trenger ny kode, eller at koden ikke fungerer, er Frank Minilager AS ikke forpliktet til å rykke ut for å åpne, men det vil bli gitt beskjed til ansvarlig for bygget så fort det lar seg gjøre. Ved kortvarig strømbrudd el andre hendelser som fører til at port, lys eller annet ikke fungerer tilfredsstillende, er utleier ikke å laste for dette.

Lagring og ordensregler

Lagerrommet skal kun benyttes til oppbevaring. Leietaker må selv sørge for å låse sin bod. 

Det er ikke tillat å oppbevare eksplosiver, brann- eller miljøfarlige væsker eller gasser, som eks bensin/diesel, olje, propan, alle former for mat eller illeluktende varer. All oppbevaring av levende dyr eller levende organismer er forbudt.  

Kjøleskap, frysere eller andre varer som inneholder væske som kan forårsake skade, må ikke lagres før disse er tappet for væske, tørket og vasket innvendig. Leietaker plikter å varsle utleier om lekkasjer, svikt og skader. 

Lekkasjer og skader som påføres av leietaker på innhold i andres bod/lokalet står leietaker selv erstatningsansvarlig for.

Leietaker er selv ansvarlig for å fjerne eget avfall, fra den eiendom som lageret befinner seg på. Hensatt søppel blir fjernet på leietakers bekostning.

Leietaker plikter å gi utleier nødvendig tilgang til bod for ettersyn, reparasjon, vedlikeholdsarbeid i bygget etc. Leietaker skal varsles med rimelig frist om det lar seg gjøre. Utleier har rett til å flytte innboet ved vedlikehold, hvis utleier trenger boden el hvis utleier må flytte til et annet lokale. 

I alle tilfeller der det anses nødvendig å forebygge eller begrense skade på eiendom, har utleier rett til å gå inn i bod uten slikt varsel. 

Utleier forbeholder seg retten til å holde hele lageret stengt dersom spesielle akutte situasjoner skulle oppstå. Kunder vil bli varslet så snart det er mulig. 

Det er ikke lov til å bruke boden som oppholdssted. Det er heller ikke tillatt å drive salg eller annen handelsvirksomhet direkte fra boden.

Fjerning av traller eller annet utlånsutstyr, samt skader på boder, inventar og heis, vil medføre erstatningsplikt og ev. også politianmeldelse.

All røyking og bruk av rusmidler er strengt forbudt på lagerområdet.

Parkering foran inngangsdører og porter skal kun skje kortvarig for lessing og lossing av varer. 

Panterett

Dersom leie ikke er betalt innen 14 dager etter forfall på betalingsvarsel, har utleier rett til å fjerne innholdet i boden og leie boden ut videre til andre. Utleier har rett til å plassere lagerets innhold på et annet egnet sted på leietakers regning og kan utøve tilbakeholdsrett i alle gjenstander inntil fullt oppgjør er mottatt. For alle gjenstander som ikke kan registreres i et realregister, kan utleier ta håndpant i alle gjenstander i henhold til panteloven § 3-2.

Ved kontraktsbrudd og/eller utkastelse, omfatter håndpantet alt innhold i boden som sikkerhet for erstatning for alle de tap som utleier lider som følge av leietakers mislighold, tapt husleie, purregebyr, rydding, søksmål og kostnader ved utkastelse iht kontrakten. Panteretten kan tiltredes ved at gjenstandene kan selges av utleier dersom fullt oppgjør ikke er mottatt etter skriftlig påkrav.

Leietakers mislighold og tvangsfravikelse

Ved misligholdt og manglende betaling, kan utleier heve leieavtalen. Heving kan først skje etter at leietaker har fått et varsel om frist på 14 dager til å rette forholdet. 

Utleier kan kreve tvangsfravikelse («utkastelse») uten søksmål, jf tvangsfullbyrdelsesloven § 4-18 og 13-2, tredje ledd pkt a, om leien ikke er betalt, og etter at utleier har sendt betalingsvarsel.

Videre vedtar leietaker at tvangsfravikelse kan kreves når oppsigelsestiden på 1 måned er løpt ut, jf Husleieloven § 9-6 og Tvangsfullbyrdelsesloven § 4-18 og § 13-2, tredje ledd pkt b.

Leietaker plikter å erstatte ethvert tap utleier måtte bli påført som følge av leietakers mislighold; herunder, leietap, renter, purregebyr, saksomkostninger, rydding, bortkjøring, skade påført utleiers eiendom, andre leietakers gjenstander etc. Utleier kan i alle tilfeller kreve erstatning dersom tapet skyldes leietakers uaktsomhet.

Annet

Forøvrig gjelder Husleieloven, med unntak av følgende: § 2-15, 3-8, 4-3, 5-7, 8-4, 8-5. 

Vilkårene kontrolleres og oppdateres årlig og publiseres på nettsiden. (mars 2023).