Warning: Declaration of YOOtheme\Theme\Wordpress\MenuWalker::walk($elements, $max_depth) should be compatible with Walker::walk($elements, $max_depth, ...$args) in /home/margasdy/public_html/frankminilager/wp-content/themes/yootheme/vendor/yootheme/theme/platforms/wordpress/src/Wordpress/MenuWalker.php on line 8

Avtalevilkår

Leieperiode/oppsigelse

Lagerrommene leies ut på månedsbasis og leieperioden omfatter fra registreringsdato og fortløpende. Leiekontrakten fornyes automatisk for hver ny måned om ikke leietaker eller utleier gir skriftlig melding innen den 15 den måneden utflytting skal skje. Om oppsigelsen mottas etter den 15. vil kontrakten gjelde for en måned til. Det gis ingen refusjon til kunder som velger å flytte før månedsperioden er omme. Leieforholdet anses ikke som opphørt før lagerrommet er fullstendig tømt, rengjort og låsen er fjernet av leietaker. Dersom leietaker har sagt opp leieavtalen, men likevel ikke har flyttet ut innen siste dag i måneden, må man betale for ny måned. Boder som er flyttet ut av og der låsen er fjernet, kan utleier fritt leie ut til nye kunder. Fremleie er ikke tillatt.

Åpningstider

Minilageret er åpent med adgangskode fra 07.00 – 23.00.

Betaling

Første betaling skjer med vipps/nettbank, deretter får leietaker tilsendt faktura iht avtale. Får ikke leietaker faktura, plikter leietaker likevel å ta kontakt for å få faktura og at leiebeløpet blir betalt iht forfallsfrist. Leietaker er selv ansvarlig for at Frank minilager AS har riktig kontaktinformasjon til enhver tid.

Adgangskode til bygget

Leietaker får utlevert en adgangskode som alltid skal tastes for å komme inn på lageret. Koden er personlig. Dersom leietaker utleverer koden til andre, bærer leietaker det fulle ansvaret for bruken av koden. Hvis leietaker trenger ny kode, kan dette kun gjøres i kontorets åpningstid. Om koden ikke skulle fungere, er Frank Minilager AS ikke forpliktet til å rykke ut for å åpne for leietaker. Leietaker må ta kontakt i minilagerets kontortid for å rette opp feilen. Ved kortvarige strømbrudd eller andre hendelser som fører til at port, lys eller annet ikke fungerer tilfredsstillende, er utleier ikke å laste for dette. Leietaker må aldri sette opp dører til lager og heis slik at andre får tilgang. Leietaker må passe ekstra godt på at heisdører/ porter blir lukket før de forlater området. Leietaker bærer det fulle ansvaret for evt. medhjelpere som er med.

Overvåkning og alarm

Lagerarealene og inngangspartiene er videoovervåket. Alarmer med påfølgende utrykning som utløses pga at dører blir stående åpne eller at leietaker oppholder seg i bygget etter stengetid vil medføre ekstra kostnader som belastes leietaker. Alarmen er aktivert i tidsrommet 23:00-07:00. Porten og heisen kan ikke bli åpnet i dette tidsrommet. Vi orienterer om at videoopptak blir lagret av sikkerhetshensyn.

Forsikring

Alle leietakere må forsikre sine eiendeler med en innboforsikring, som også omfatter ev. skadedyr. Leiers forsikring, inklusiv egenandel, skal benyttes fremfor huseiers forsikring dersom det foreligger usikkerhet. Ved å skrive under på kontrakten vedtar leietaker at all skade på eiendeler som er lagret hos Frank Minilager AS ikke vil bli erstattet, så lenge ikke skaden er gjort av utleier med vitende og vilje. Leietaker godtar at det ikke kan rettes søksmål mot Frank Minilager AS som følge av at inventar blir skadet eller stjålet.

Mislighold

Ved misligholdt og manglende betaling, vil utleier fjerne adgangskoden og plombere boddøren med egen lås inntil betaling er kommet i orden. I slike tilfeller vil det bli sendt ut betalingsvarsler og purregebyrer etter gjeldende sats. Utleier kan kreve forsinkelsesrenter etter lov om renter ved forsinket betaling m.m. av 17 desember 1976 nr. 100. Ved vesentlig mislighold av leieavtalen kan utleier si opp leieforholdet iht. gjeldende vilkår, og en eventuell tvist vil bli forelagt for namsmann/forliksrådet. Innkreving av manglede husleie vil følge gjeldende regler i husleieloven, inkassoloven og tvangsfullbyrdelsesloven. Blir ikke påkravet umiddelbart betalt, vil leieforholdet bli sagt opp. (jfr. Tvangsfullbyrdelsesloven § 13-2, 3 ledd). Leietaker plikter selv å tømme lokalet ved misligholdt betaling.

Lagring og ordensregler

Lokalene skal kun benyttes til lager. Det er strengt forbudt å lagre følgende produkter: Eksplosiver, brannfarlige væsker eller gasser, alle former for mat eller illeluktende varer. Alle maskiner skal tømmes for olje eller bensin før lagring. Kjøleskap, frysere eller andre varer som inneholder væske eller som kan forårsake skade på innhold i andres rom, må ikke lagres uten at disse er tømt for væske og forsvarlig pakket. Lekkasjer og skader som påføres innhold i andres rom står leietaker selv erstatningsansvarlig for. Gjenliggende søppel blir fjernet på leietakers bekostning. Det er ikke tillatt å foreta reparasjoner, vedlikehold, benytte elektriske kontakter m.m. i lagerrom eller på området generelt. Leietaker har selv ansvaret for å flytte sine saker inn/ut ved kontrakt inngåelse og ved opphør av kontrakt. Det er ikke lov å drive salg eller annen handelsvirksomhet direkte fra lagerbodene. Leietaker skal ikke oppholde seg i gang eller bod utover det å frakte varer inn og ut av bod. Fjerning av traller eller av annet utlånsutstyr, samt skader på boder, inventar og heis, vil bli politianmeldt og erstatningspliktig. Leietaker har plikt til å forvise lagerrommet innen rimelig tid etter varsel for ettersyn, reparasjon, vedlikehold m.m.

Utleiers rettigheter

Om det er akutt fare for skader og lekkasjer har utleier rett til å ta seg inn på lagerrommet for å begrense skadens omfang uten forutgående godkjenning av leietaker. Utleier har rett til å flytte innboet i det leide rommet ved vedlikehold, hvis utleier trenger boden eller hvis utleier må flytte til et annet lokale. I slike tilfeller vil leietager bli varslet i forkant så sant det lar seg gjøre. Utleier forbeholder seg retten til å holde hele lageret stengt dersom spesielle situasjoner skulle oppstå.

Generelle ordensregler for stedet

Dyr er ikke tillatt. Traller skal settes tilbake på plass. Søppel og eller andre varer må ikke etterlates i lagerrommet, korridorer, på uteområdet eller i containere i eller utenfor bygningen. All røyking og bruk av rusmidler er strengt forbudt på lagerområdet. Berusede personer, eller personer som opptrer truende eller forårsaker skade eller ufred overfor betjeningen/utleier vil bli bortvist og kontrakten vil bli oppsagt. Det er ikke lov til å bruke minilagerets parkering til noe annet av- og pålessing.

Indeksregulering

Utleier har lov til å regulere leieprisen årlig etter konsumprisindeksen som er satt av Statistisk sentralbyrå eller etter markedspris. Leieprisen skal ikke reguleres lavere enn leien som ble satt ved kontraktsinngåelsen. Indeksjustering skjer normalt 01.01 årlig, men først 12 måneder etter inngått kontrakt iht husleieloven.

Ved signering for leie av lager godtar man disse avtalevilkårene.